Polska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Chrzanów Duży 15
pl en ru ru fr es cz sk lt lv se ua

Terex polska

ADW2010 HD – stroj na vhánění vlny

Prezentujeme Vám nejnovější výrobek naší firmy, stroj určený k provádění tepelné izolace ADW 2010 HD.

Firma TEREX Michał Kamiński působí od roku 1990.
Specializujeme se ve výrobě agregátů pro pneumatickou dopravu izolačních materiálů a strojů pro nástřik na mokro. Provádíme také zateplení budov metodou blow – in a protipožární a tepelně izolační nástřiky.
Zkušenosti získané během poskytování služeb nám umožnilo vysoce bezporuchové navrhnout stroje, přizpůsobené k přepravě různých materiálů. Nabízíme různé typy agregátů, s různým výkonem a s různými rozměry, se spalovacím nebo elektrickým pohonem.

Mnoho let práce se stroji vlastní konstrukce nám umožnilo maximálně je zdokonalit a přizpůsobit potřebám společností, které stejně jako my se zabývají zateplováním metodou vhánění a nástřiku na mokro.
Ceny strojů jsou přijatelné a konkurenční.

Agregáty ADW 2003, ADW 2005, ADW 2010, ADW 2013 přizpůsobené k pneumatické dopravě typických granulovaných izolačních materiálů, jako jsou:

 • skleněná vlna
 • kamenná vlna
 • dřevitá vlna
 • celulózové vlákno
 • granulát polystyrénu
 • a jiné.

Agregát ADW 2012 HD, ADW 2014 je určen k nástřikům na mokro protipožárních a tepelně izolačních materiálů různých výrobců např.

 • DOSSOLAN 2000S
 • TERMOGRAN
 • GRANTERM
 • TECWOOL
 • PROMASPRAY T
 • PROMASPRAY F250

Pomocí protipožárních nástřiků na mokro můžeme zabezpečit ocelové konstrukce s otevřenými a uzavřenými profily, široké tenkostěnné profily, železobetonové konstrukce, keramické stropy.

Naproti tomu tepelně izolační nástřiky doplňují proces tepelné modernizace zateplením sklepních a garážových stropů uvnitř budov.

Stroje jsou vyráběny na zakázku. Termín realizace činí 4 - 8 týdnů.

V letech 2007-2010 jsme vyráběli celulózový granulát s názvem CELTER.

Podrobnější informace týkající se tohoto výrobku najdete ve složkách Technické údaje a Použití na adrese www.celter.pl

Zkušenosti získané v této oblasti nám umožnili navrhnout výrobní linku vlastní konstrukce. Zahájíme spolupráci s firmami, které mají zájem o její nákup.

Kromě toho jsme distributorem minerálních vln společností PAROC POLSKA Sp. z o.o., SAINT - GOBAIN ISOVER POLSKA Sp. z o.o., URSA POLSKA Sp. z o.o.,
KNAUF INSULATION Sp. z o.o., ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

Hledáme obchodní partnery v evropských zemích a navážeme spolupráci s obchodními firmami a dodavateli stavebních prací.

TECHNICAL PARAMETERS TECHNISCHE PARAMETER Recomendation of machines Empfehlung der Machinen

Přihlášky Patentní úřad

ADW2010 HD  - stroj na fúkanie vlny

Predstavujeme Vám najnovší produkt našej spoločnosti - stroj na tepelnú izoláciu ADW 2010 HD.

Spoločnosť TEREX Michał Kamiński bola založená v roku 1990.
Špecializujeme sa na výrobu agregátov na pneumatickú prepravu izolačných materiálov a strojov na mokré nastrekovanie. Vykonávame tiež izoláciu budov v rámci metódy blow - in a nastrekovanie nehorľavých a tepelnoizolačných materiálov.
Skúsenosti získané na trhu služieb nám umožnili navrhnúť stroje s vysokou mierou spoľahlivosti, prispôsobené preprave rôznych materiálov. Ponúkame rôzne typy agregátov, s rôznym výkonom a veľkosťou, so spaľovacím alebo elektrickým pohonom.

Dlhoročná práca na strojoch vlastnej konštrukcie nám ich umožnila čo najviac zdokonaliť a prispôsobiť potrebám spoločností, ktoré sa rovnako ako my zaoberajú zatepľovaním metódou fúkania a striekania na mokro.
Ceny strojov sú prijateľné a výhodné.

Jednotky ADW 2003, ADW 2005, ADW 2010, ADW 2013 sú vhodné na pneumatickú prepravu typických granulovaných izolačných materiálov ako sú:

 • sklená vlna
 • skalná vlna
 • drevná vlna
 • celulózové vlákna
 • granule polystyrénu
 • a ďalšie

Jednotka ADW 2012 HD, ADW 2014 je určená na mokré nastrekovanie žiaruvzdorných a tepelnoizolačných materiálov rôznych výrobcov, ako

 • DOSSOLAN 2000S
 • TERMOGRAN
 • GRANTERM
 • TECWOOL
 • PROMASPRAY T
 • PROMASPRAY F250

Nehorľavým nástrekom na mokro môžeme chrániť oceľové konštrukcie s otvorenými a uzavretými profilmi, trapézové plechy, železobetónové konštrukcie a keramické stropy.

Tepelno-ochranné nástreky na mokro sú zase doplnením procesu tepelnej modernizácie zateplením stropov v pivniciach a garážach vo vnútri budov.

Stroje sú vyrábané na individuálnu objednávku. Dodacie lehoty sú 4 - 8 týždňov.

V rokoch 2007 - 2010 sme vyrábali celulózový granulát s názvom CELTER.

Viac informácií o tomto výrobku je možné nájsť v manuáloch Technické údaje a použitie na stránke www.celter.pl

Skúsenosti získané v tejto oblasti nám umožnili vyvinúť výrobnú linku vlastnej konštrukcie. Radi nadviažeme spoluprácu so spoločnosťami so záujmom o jej zakúpenie.

Sme tiež distribútorom minerálnych vĺn spoločností PAROC POLSKA Sp. z o.o.,
SAINT - GOBAIN ISOVER POLSKA Sp. z o.o., URSA POLSKA Sp. z o.o.,
KNAUF INSULATION Sp. z o.o., ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

Hľadáme obchodných partnerov v krajinách Európy a nadviažeme spoluprácu s obchodnými spoločnosťami a zhotoviteľmi.

TECHNICAL PARAMETERS TECHNISCHE PARAMETER Recomendation of machines Empfehlung der Machinen

Aplikácie Patentový úrad

ADW2010 HD – vatos įpūtimo mašina

Pristatome Jums naujausią mūsų firmos produktą ADW 2010 HD termoizoliacinę mašiną.


TEREX Michał Kamiński įmonė veikia nuo 1990 metų.

Specializuojamės izoliacinių medžiagų pneumatinio gabenimo agregatų bei šlapio pripildymo mašinų gamyboje. Atliekame taip pat pastatų šiltinimą blow – in būdu bei nuo užsidegimo saugančius ir šilumą izoliuojančius pripildymus.
Paslaugų rinkoje įgytos patirties dėka, galėjome suprojektuoti aukšto patikimumo mašinas, kurios pritaikytos įvairioms medžiagoms gabenti. Siūlome įvairias agregatų rūšis, įvairaus stiprumo ir dydžio, su benzininėmis arba elektros pavaromis.

Daugybės darbo metų su mūsų konstrukcijos mašinomis dėka, galėjome jas maksimaliai patobulinti ir pritaikyti prie firmų poreikių, kurios taip kaip ir mes užsiima izoliacijomis įpūtimo ir šlapio pripildymo būdu.
Mašinų kainos yra prieinamos ir konkurencinės.


ADW 2003 , ADW 2005 , ADW 2010, ADW 2013 agregatai yra pritaikyti pneumatikai gabenti tipines granuliuotas izoliacines medžiagas, tokias kaip:

 • stiklo vata
 • akmens vata
 • medinė vata
 • celiuliozės pluoštai
 • polistireninio putplasčio granulės
 • ir kitos.

ADW 2012 HD, ADW 2014 agregatas specialiai skirtas įvairių gamintojų šilumą izoliuojančių ir nuo užsidegimo saugančių medžiagų šlapiam pripildymui, pvz.

 • DOSSOLAN 2000S
 • TERMOGRAN
 • GRANTERM
 • TECWOOL
 • PROMASPRAY T
 • PROMASPRAY F250

Nuo užsidegimo saugančių šlapių pripildymų dėka, galime apsaugoti atvirų ir uždarų profilių plienines konstrukcijas, trapecinę skardą, gelžbetonines konstrukcijas, keramines perdangas.

Tuo tarpu šilumą izoliuojantys šlapi pripildymai papildo termomodernizacijos procesą, izoliuojant rūsių ir garažų perdangas pastatų viduje.

Mašinos yra gaminamos pagal individualų užsakymą. Realizavimo trukmė 4 - 8 savaitės.

2007-2010 metais gaminome CELTER celiuliozės granuliatą.

Daugiau informacijos apie šį gaminį galima rasti www.celter.pl interneto svetainėje aplankuose Techniniai duomenys ir Panaudojimas.

Šioje srityje sukauptos patirties dėka, turėjome galimybę parengti nuosavos konstrukcijos gamybos liniją. Užmegsime bendradarbiavimą su jos įsigijimu susidomėjusiomis firmomis.

Taip pat esame PAROC POLSKA Sp. z o.o., SAINT - GOBAIN ISOVER POLSKA Sp. z o.o., URSA POLSKA Sp. z o.o., KNAUF INSULATION Sp. z o.o.,
ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. firmų mineralinės vatos platintojais.

Ieškome prekybos partnerių Europos šalyse, taip pat užmegsime bendradarbiavimą su prekybos ir vykdymo įmonėmis.

TECHNICAL PARAMETERS TECHNISCHE PARAMETER Recomendation of machines Empfehlung der Machinen

Paraiškos Patentų įstaiga

ADW2010 HD – mašīna vilnas iepūšanai

Piedāvājam Jums visjaunāko mūsu firmas produktu, mašīnu termoizolācijai ADW 2010 HD.

Firma TEREX Michał Kamiński funkcionē no 1990. gada.
Specializējamies izolācijas materiālu pneimatiskās transportēšanas agregātu un mitrās smidzināšanas mašīnu ražošanā. Sniedzam arī ēku siltināšanas pakalpojumus ar blow-in metodi, kā arī ugunsdrošu un termisku smidzināšanu.
Pieredze pakalpojumu tirgū atļauj mums projektēt mašīnas ar augsto uzticamības līmeni, pielāgotas dažādu materiālu transportēšanai. Piedāvājam dažādus agregātu veidus, ar dažādām jaudām un lielumiem, ar iekšdedzes vai elektrības dzinējiem.

Daudzi darba gadi ar savas konstrukcijas mašīnām atļauj mums maksimāli uzlabot un pielāgot mašīnas firmām, kuras – kā mēs – sniedz siltināšanas pakalpojumus ar iepūšanas metodi un mitrās smidzināšanas metodi.
Mašīnu cenas ir pieejamas un konkurences.

Agregāti ADW 2003 , ADW 2005 , ADW 2010, ADW 2013 pielāgoti granulētu izolācijas materiālu pneimatiskai transportēšanai, piem.:

 • stikla šķiedru vatei
 • minerālai vilnai
 • kokvilnai
 • celulozes šķiedrām
 • polistirolu granulām
 • u.c.

Agregāts ADW 2012 HD, ADW 2014 ir specializēts mitrai smidzināšanai ugunsdrošiem un termiskiem materiāliem no dažādiem ražotājiem, piem.

 • DOSSOLAN 2000S
 • TERMOGRAN
 • GRANTERM
 • TECWOOL
 • PROMASPRAY T
 • PROMASPRAY F250

Lietojot ugunsdrošu mitru smidzināšanu, varam pasargāt tērauda konstrukciju no atvērtiem un slēgtiem profiliem, trapecveida loksnēm, dzelzsbetona konstrukciju, keramikas pārsegumus.

Termiska mitra smidzināšana papildina termiskās modernizācijas procesu siltinot pagrabtelpu un garāžu pārsegumus ēku iekšā.

Mašīnas ir izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma. Realizācijas termiņš 4-8 nedēļas.

2007.-2010. gados ražojām celulozes granulas CELTER.

Plašākā informācija par to produktu ir pieejama interneta vietnē www.celter.pl Tehniskie Dati un Pielietošana mapēs.

Mūsu pieredze šajā jomā atļāva mums izstrādāt savas konstrukcijas ražošanas līniju. Gribam uzsākt sadarbību ar firmām, ieinteresētām ar tādu līniju.

Mūsu firma ir arī minerālas vilnas izplatītājs, piedāvājam sekojošu ražotāju produktus: PAROC POLSKA Sp. z o.o., SAINT - GOBAIN ISOVER POLSKA Sp. z o.o., URSA POLSKA Sp. z o.o., KNAUF INSULATION Sp. z o.o., ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

Meklējam tirdzniecības partneru Eiropas valstīs, uzsāksim sadarbību ar tirdzniecības firmām un izpildītājiem.

TECHNICAL PARAMETERS TECHNISCHE PARAMETER Recomendation of machines Empfehlung der Machinen

Iesniegumi Patentu iestāde

ADW2010 HD – maskin för ullblåsning

Vi vill presentera vår nyaste produkt, termoisoleringsmaskinen ADW 2010 HD.

Företaget TEREX Michał Kamiński har bedrivit verksamhet sedan 1990.
Vårt specialområde är tillverkning av aggregat till pneumatisk transport av isoleringsmaterial och maskiner för våtsprutning. Vi utför även termisk isolering av byggnader med blow-in teknik samt brand- och värmeskydd.
Tack vare erhållen erfarenhet har vi själva kunnat utveckla en maskin med hög tillgänglighet som är anpassade till transport av olika material. Vi kan erbjuda olika aggregat med varierande effekt och storlek, som drivs på bränsle eller el.

Flera års arbete med egna maskiner har hjälpt oss att förbättra och anpassa dessa till individuella behov för företag som precis som vi sysslar med termisk isolering med blås- och sprut teknik.
Maskinpriserna är prismässigt konkurrenskraftiga.

Aggregat ADW 2003, ADW 2005, och ADW 2010, ADW 2013 är anpassade för pneumatisk transport av typiskt isoleringsmaterial i granulat, så som:

 • glassull
 • stenull
 • träull
 • cellulosafiber
 • frigolit granulat
 • övrigt material

Aggregat ADW 2012 HD, ADW 2014 är specialutvecklat för insprutning av brand- och värmeskyddande material från olika tillverkare som t.ex.;

 • DOSSOLAN 2000S
 • TERMOGRAN
 • GRANTERM
 • TECWOOL
 • PROMASPRAY T
 • PROMASPRAY F250

Genom brandskyddsisolerande våtsprutning kan vi skydda öppna och slutna stålkonstruktioner trapetsplåt, armerade betongkonstruktioner, keramiska innertak.

Däremot är värmeisolerande våtsprutning en komplettering till termisk modernisering genom att ge bättre värmeisolering av innertak i källare eller garage.

Maskinerna tillverkas på individuell beställning. Leveranstiden är mellan 4 – 8 veckor.

Under perioden 2007 – 2010 tillverkade vi cellulosa granulatet CELTER.

Du kan läsa med om produkter i broschyrer Tekniska uppgifter och Tillämpningsområde på hemsidan www.celter.pl

Som ett resultat av vunnen erfarenhet i branschen har vi utvecklat vår egen produktionslinje. Vi ingår gärna ett samarbeta med företag som har ett intresse av förvärv.

Vi är även återförsäljare av mineralullsom tillverkas av PAROC POLSKA Sp. z o.o.,
SAINT - GOBAIN ISOVER POLSKA Sp. z o.o., URSA POLSKA Sp. z o.o.,
KNAUF INSULATION Sp. z o.o., ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

Vi söker samarbetspartners inom Europa och vill gärna samarbeta med handelsföretag och entreprenörer.

TECHNICAL PARAMETERS TECHNISCHE PARAMETER Recomendation of machines Empfehlung der Machinen

Anmälan till Patentverket

ADW2010 HD - машина для вдмухування волокон

Ми представляємо вам найновіший продукт нашої фірми - машину для термоізоляції ADW 2010 HD.

Фірма „TEREX Міхал Каміньскі” функціонує від 1990 року.
Спеціалізуємося у виробництві агрегатів для пневматичного транспортування ізоляційних матеріалів та машин для напилення мокрим способом. Ми виконуємо також утеплення будівель методом вдмухування (blow-in), а також вогнезахисні і теплозахисні напилення.
Досвід, досягнутий на ринку послуг, дозволив нам спроектувати машини з високим ступенем надійності, пристосовані для транспортування різних матеріалів. Пропонуємо різні типи агрегатів, з різними потужностями і розмірами, з дизельним або електричним приводом.

Багато років роботи на машинах власної конструкції дозволили у максимальному ступені удосконалити та пристосувати їх для потреб фірм, які, також як і ми, займаються утепленням з використанням методу вдмухування та напилення мокрим способом.
Ціни машин доступні та конкурентноздатні.


Агрегати ADW 2003, ADW 2005, ADW 2010, ADW 2013 пристосовані для пневматичного транспортування типових гранульованих ізоляційних матеріалів, таких як:

 • скловолокно
 • базальтове волокно
 • деревні волокна
 • целюлозні волокна
 • гранули пінополістиролу
 • та інші

Агрегат ADW 2012 HD, ADW 2014 спеціалізується у напиленні мокрим способом вогнезахисних і теплозахисних матеріалів різних виробників, наприклад

 • DOSSOLAN 2000S
 • TERMOGRAN
 • GRANTERM
 • TECWOOL
 • PROMASPRAY T
 • PROMASPRAY F250

За посередництвом напилення мокрим способом вогнезахисних матеріалів, можемо оберігати сталеві конструкції з відкритими і закритими профілями, листову гофровану сталь, залізобетонні конструкції, керамічні стропи.

Натомість напилення мокрим способом теплозахисних матеріалів є доповненням процесу термомодернізації за посередництвом додаткового утеплення підвальних і гаражних строп усередині будівель.

Машини виготовляються на індивідуальне замовлення. Термін реалізації - 4-8 тижнів.

У 2007-2010 роках ми виробляли целюлозний ґранулят з назвою CELTER.

Більш детальну інформацію щодо цього продукту можна знайти в каталогах файлів „Технічні дані” і „Застосування” на сайті www.celter.pl

Досвід, здобутий у цій області, дозволив нам розробити виробничу лінію власної конструкції . Запропонуємо співробітництво фірмам, які зацікавлені її покупкою.

Ми також є дистриб'ютором мінеральних волокон фірм
ТОВ PAROC POLSKA Sp. z o.o., SAINT - GOBAIN ISOVER POLSKA Sp. z o.o., URSA POLSKA Sp. z o.o., KNAUF INSULATION Sp. z o.o., ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

Шукаємо комерційних партнерів у країнах Європи, а також запропонуємо співробітництво комерційним і виконавчим фірмам.

TECHNICAL PARAMETERS TECHNISCHE PARAMETER Recomendation of machines Empfehlung der Machinen

Заяви Патентне бюро